Regulamin usługi abonamentowej Boneter

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego boneter.pl, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Klientów systemu boneter.pl.
 2. Właścicielem i Operatorem serwisu boneter.pl jest firma MK Marketing System LTD
  z siedzibą w Wielkiej brytanii, adres: Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park
  S63 5DB Rotherham, England, Company no: 9432589.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę internetową w zakresie marketingu i budowania lojalności klientów, tj.- udostępnia indywidualne konto w systemie boneter.pl z funkcjonalnościami objętymi w ofercie dostępnej na stronie www.boneter.pl– zapewnia ciągłą działalność funkcjonalności systemu
 4. Usługa serwisu boneter.pl jest odpłatna i wymaga rejestracji i logowania.
 5. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Klient chce korzystać z Serwisu to:
  – podłączenie do Internetu,
  – procesor 2GHz,- pamięć RAM 1GB,
  – system operacyjny Windows XP, Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 lub nowsze,
  – przeglądarka internetowa: Firefox 4 lub nowszy, Opera 11.10 lub nowszy, Safari 5 lub nowszy, Chrome 17 lub nowszy,
  – włączona obsługa Java Script,
  – włączona obsługa ‘cookie’.

 

KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Klient otrzymuje dostęp do systemu po dokonania zamówienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną i opłaceniu abonamentu według aktualnego cennika.
 2. Indywidualne konto Klienta uruchamiane jest na pełny okres wykupionego abonamentu i dostępne jest nieprzerwanie przez cały czas trwania abonamentu.
 3. Po opłaceniu abonamentu Klient otrzymuje swój indywidualny login i hasło dzięki którym może zalogować się na swoim koncie.
 4. W celu prawidłowego wykorzystania systemu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania ustawień przed rozpoczęciem pracy i w czasie jej kontynuacji.
 5. Po zakończeniu okresu abonamentu Klient może wykupić abonament na kolejny okres lub zakończyć korzystanie z usługi.
 6. W ciągu 3 tygodni po zakończeniu okresu abonamentowego w przypadku jego nieprzedłużenia konto Klienta i wszelkie zgromadzone dane zostają bezpowrotnie skasowane.
 7. Na prośbę Klienta istnieje możliwość zapisania danych bazy klientów w pliki CSV.

 

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator uprawniony jest do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług w celu przeprowadzenia niezbędnych prac i rozbudowy.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Operator poinformuje o tym fakcie Klienta drogą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Klient ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle pełnych dni, ile dni trwała przerwa techniczna.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celu umożliwienia korzystania z Usług oraz przeprowadzenia przez Operatora innych akcji marketingowych w przyszłości.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem: Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Operatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Operatora. Każdy Klient Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Klient ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Klienta możliwości korzystania z Usług i usunięciem Konta Klienta.
 5. Wszelkie dane osobowe innych osób (Użytkowników), umieszczone w Serwisie przez Klienta umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób lub na odpowiedzialność Operatora po uprzednim zapoznaniu Użytkownika z Polityką Prywatności Operatora.
 6. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu „cookies”. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Klienta, dzięki czemu Klient będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@boneter.pl
 2. W trakcie rozpatrywania reklamacji Klient ma obowiązek na prośbę Operatora przekazania wszelkich niezbędnych informacji dot. zdarzenia.
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za usługę mogą być dokonywane przelewem bankowym, kartą kredytową lub kartą debetową.
 2. Płatności internetowe i kartowe obsługuje spółka PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klientowi przysługuje 14 dni na rezygnację z usługi i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Klienta.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OPERATORA

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie działającym pod adresem https://www.boneter.pl w zakładce “regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Operator, w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem https://www.boneter.pl w zakładce „regulamin” z wyprzedzeniem 7 dni. Klient jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie zrezygnuje z usługi
 4. Operator oświadcza, że Serwis, System i wszystkie elementy w nim zawarte są wyłączną własnością firmy MK Marketing System LTD.